Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem związanym z  COVID-19 Starosta Rypiński podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez wizyty i kontakt bezpośredni mieszkańców powiatu z osobami świadczącymi usługi.

Jednocześnie podjęte zostały działania polegające na zorganizowaniu dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego porad przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Od 19.10.2020 r. wszystkich mieszkańców powiatu zainteresowanych pomocą prawną oraz poradami obywatelskimi prosimy o kontakt e-mailowy i telefoniczny z osobami świadczącymi porady zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów pracy punktów.

Wnioski o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem należy przesyłać na adres e-mail: porady[at]powiatrypinski[dot]pl

W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawie udzielania porad prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 54 280 24 32 wew. 115 lub 122

Warunkiem udzielenia porady jest złożenie wniosku drogą e-mailową (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie i czytelnie wniosku wraz z oświadczeniem). Prosimy również o przesłanie oryginału wniosku z podpisem na adres Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin.

Wniosek o udzielenie porady za pomocą środków porozumiewania się na odległość w załączeniu.

Starosta Rypiński informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 104 (I piętro), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach Powiatu Rypińskiego:
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny

w godzinach od 11.30 do 15.30 – adwokat – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Wtorki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny

Środy:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny

Czwartki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat

w godzinach od 11.30 do 15.30 – radca prawny, mediator – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Piątki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny, mediator

w godzinach od 11.30 do 15.30 – radca prawny, mediator – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Wtorki:

w godzinach od 11.30 do 15.30 – radca prawny, doradca obywatelski, mediator – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Środy:

w godzinach od 11.30 do 15.30 – doradca obywatelski – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Art.  3.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]

  1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,                                z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art.  3a. [Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Art.  4. [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
  5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Rypińskiego (załącznik poniżej)

Starosta Rypiński
mgr Jarosław Sochacki

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>