Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale BG

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Ogłoszenie o naborze
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Rypinie
  • Wydział:Wydział Budownictwa i Geologii
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Rypinie
  • StanowiskoInspektor
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatówjeden
  • Data ogłoszenia2018-09-03
  • Termin składania dokumentów2018-09-14
  • Sposób składania dokumentówOsobisty lub przesyłka pocztowa zgodnie z wymogami podanymi w załączonym ogłoszeniu
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego pok. 211, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne 1) wykształcenie wyższe,
   2) znajomość przepisów prawa z zakresu Kpa oraz ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami do ustawy,
   3) 5-letnie doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z architekturą i budownictwem,
   4) umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,
   5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
   6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   7) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działań.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe 1) znajomość funkcjonowania i struktur samorządu terytorialnego,
   2) prawo jazdy kat. B
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy 1) Prowadzenie spraw w szczególności związanych z:
   a) wydawaniem pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
   b) zgłoszeniem zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych,
   c) rozbiórką obiektów budowlanych,
   d) przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę na skutek zmiany inwestora (władającego),
   e) zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę na skutek zamiaru dokonania istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
   f) zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
   g) wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali z ustawy o własności lokali,
   h) współdziałaniem z innymi instytucjami,
   i) współpracą i współdziałaniem z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
   2) Wykonywanie innych obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział Budownictwa i Geologii.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy 2) Wykonywanie innych obowiązków związanych z zadaniami realizowanymi przez Wydział Budownictwa i Geologii.
  • Lista wybranych kandydatówKatarzyna Rybacka-Potyra
  • Uzasadnienie wyboruWyłoniona kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, legitymuje się wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem w pracy administracyjno-biurowej w zakresie budownictwa. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna, z łatwością nawiązująca kontakty interpersonalne. Posiada wiedzę i umiejętności zapewniające realizację zagadnień na wskazanym stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian