IV SESJA RADY POWIATU W RYPINIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500)

zapraszam

na IV sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 27 lutego (środa) 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad IV sesji VI kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Powiatu w Rypinie.

2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 1),

b) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2019 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu (projekt uchwały – druk nr 2),

c) o zmianie uchwały Rady Powiatu w Rypinie nr XXXIV/215/2018 z dnia 30 maja 2018 w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” (projekt uchwały – druk nr 3),

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019 (projekt uchwały – druk nr 4),

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2021 (projekt uchwały – druk nr 5),

f) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rypińskiego instrumentem płatniczym (projekt uchwały – druk nr 6),

g) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 7),

h) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 8),

i) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie Liceum Uzupełniającego (projekt uchwały – druk nr 9).

j) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Kościuszki 51 (projekt uchwały – druk nr 10),

k) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie następujących szkół: Liceum Profilowanego, Technikum dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych (projekt uchwały – druk nr 11)

l) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 12),

ł) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 13),

m) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Dworcowa 11 (projekt uchwały – druk nr 14),

n) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie następujących szkół: Technikum Uzupełniające, Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Liceum Profilowane, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych, Technikum dla Dorosłych (projekt uchwały – druk nr 15),

o) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 16),

p) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 17),

r) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 18),

s) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20 (projekt uchwały – druk nr 19),

t) w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych z siedzibą w Rypinie, ul. Nowy Rynek 20(projekt uchwały – druk nr 20).

3. Informacja w sprawie prognozy dotyczącej podwójnego naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Rypiński.

4. Informacja Dyrektora SP ZOZ na temat aktualnej sytuacji placówki.

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rypinie za rok 2018.

6. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Powiatu w Rypinie za rok 2018.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

8. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian