Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Tel. (054) 280 24-32, 280 29 53 Fax. (054) 280 25 49 e-mail: egib@powiatrypinski.pl e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl

Geodeta Powiatowy e-mail: t.sugalski@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Tomasz Sugalski biuro nr 3 Geodeta Powiatowy, tel. wew. 303 Kierownik Wydziału tel. wew. 303, e-mail: t.sugalski@powiatrypinski.pl

mgr inż. Mariusz Wrzesiński biuro nr 8 Z-ca Kierownika tel. wew. 308 e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl Bogumiła Betlejewska biuro nr 21 Inspektor tel. wew. 321

inż. Karol Baliński, biuro nr 109 geodeta, tel. wew. 109

Danuta Nadratowska biuro nr 9 Geodeta tel. wew. 309 Karol Grączewski biuro nr 2 Geodeta tel. wew. 302

Kamil Kaślewicz biuro nr 8 Kartograf tel. wew. 308

mgr Zbigniew Stefański biuro nr 108 Inspektor tel. wew. 108


Zadania i zakres działania

  § 28. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GiK ) I . W zakresie geodezji i kartografii 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 1) prowadzenie dla obszaru powiatu: a) ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości), b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „ powiatową bazą GESUT”, c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 2) tworzenie , prowadzenie i udostępnianie a) baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości, b) baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych, c) dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000; 3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1500. 1:1000, 1:2000, 1:5000 zwanych mapami ewidencyjnymi i mapami zasadniczymi. 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 3. Zakładanie osnów geodezyjnych. 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości. 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 6. Weryfikacja otrzymanych zbiorów danych lub ich materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. 7. Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac i przejętych baz danych. 8. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych. 9. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków. 10. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. 11. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek właścicieli lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania. 12. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków. 13. Zapewnienie gminom nieodpłatny bezpośredni dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków. 14. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków. II. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. 1. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. 2. Określanie warunków i wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. 3. Nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania. 4. Naliczanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 5. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją. 6. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji. 7. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 8. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączanie. 9. Nakładanie podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie. 10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 11. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy z tytułu ochrony gruntów rolnych. 12. Przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę. 13. Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie. 14. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. 15. Zatwierdzanie uproszczonych planów zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>