Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego

Starosta Rypiński informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 104 (I piętro), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego. Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach Powiatu Rypińskiego: Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej: Poniedziałki: w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat lub radca prawny, w godzinach od 11.30 do 15.30 – przedstawiciel Fundacji Honeste Vivere. Wtorki: w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat lub radca prawny Środy: w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat lub radca prawny. Czwartki: w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat lub radca prawny, w godzinach od 11.30 do 15.30 – przedstawiciel Fundacji Honeste Vivere. Piątki: w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat lub radca prawny, w godzinach od 11.30 do 15.30 – przedstawiciel Fundacji Honeste Vivere. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Wtorki: w godzinach od 11.30 do 15.30 – przedstawiciel Fundacji Honeste Vivere. Środy: w godzinach od 11.30 do 15.30 – przedstawiciel Fundacji Honeste Vivere. Art.  3.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]
  1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub, 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub, 3a) nieodpłatną mediację, lub 4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,                                z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Art.  3a. [Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]
  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Art.  4. [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]
  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
  5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
6.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.  

Starosta Rypiński mgr Jarosław Sochacki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>