Wydział Promocji i Rozwoju

Tel. (054) 280 24 32 Fax. (054) 280 25 49 e-mail: epir@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Monika Tomaszewska biuro nr 116 Kierownik tel. wew. 116 e-mail: m.tomaszewska@powiatrypinski.pl
mgr Krzysztof Wysocki biuro nr 114 Inspektor tel. wew. 114 e-mail: k.wysocki@powiatrypinski.pl
mgr Dominika Więcławska biuro nr 114 Inspektor - Rzecznik prasowy tel. wew. 114 e-mail: d.wieclawska@powiatrypinski.pl

Zadania i zakres działania

§ 30. Wydział Promocji i Rozwoju (PiR) Wydział Promocji i Rozwoju kreuje pozytywny wizerunek powiatu, prowadzi działalność promocyjno-informacyjną Powiatu, koordynuje prace związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju powiatu, zajmuje się organizacją kultury, sportu, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych. Do podstawowych zadań Wydziału należy: 1. W zakresie promocji powiatu: 1) koordynowanie działań informacyjno - promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, w oparciu o źródła własne oraz dostępne zasoby społeczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe i turystyczne powiatu rypińskiego, 2) współredagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw należących do zakresu działania wydziału, 3) prowadzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego, 4) przygotowywanie i zamieszczanie bieżących informacji w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego, 5) organizowanie prac redakcyjnych związanych z wydawaniem „Gazety Powiatu Rypińskiego”, 6) przygotowywanie i opracowywanie informacji dla mediów lokalnych i regionalnych, 7) wykonywanie zadań rzecznika prasowego Starostwa, 8) współpraca z samorządami gmin, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnych inicjatyw informacyjnych i promocyjnych, 9) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz nadzór nad przygotowaniem publikacji do druku, 10) promocja powiatu poprzez udział w imprezach promocyjnych np. targi, wystawy, konferencje itp. 10) kompletowanie dokumentacji fotograficznej powiatu oraz prowadzenie kroniki, 11) opracowywanie i wydawanie cyklicznych periodyków informacyjnych i promocyjnych. 2. W zakresie kultury i sportu: 1) wykonywanie spraw związanych z prowadzeniem, zakładaniem powiatowych instytucji kultury oraz organizowaniem działalności kulturalnej. 2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, sprawowanie mecenatu nad amatorskim ruchem artystycznym. 3) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej. 4) ustalanie rocznego harmonogramu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, określanie ich założeń programowo-artystycznych oraz nadzorowanie ich organizacji. 5) opracowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowania na te cele środków budżetowych. 6) przyjmowanie od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne informacji o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku. 7) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym. 8) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia. 9) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych. 10) podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej, 11) wydawanie uzgodnień i decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (związany z pielgrzymkami i innymi imprezami masowymi), 12) przygotowanie dla Rady Powiatu projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową, 13) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów. 14) wnioskowanie o przejęcie na własność Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości. 15) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem innemu użytkownikowi zabytku, stanowiącego własność samorządu powiatowego, w przypadku gdy dotychczasowy użytkownik wykorzystywał go w sposób nie odpowiadający jego wartości zabytkowej. 16) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez Zarząd Powiatu opieki społecznym opiekunom zabytków , którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, jak również zespoły osób zorganizowane w instytucje, stowarzyszenia lub szkołom wykazującym zainteresowanie dla wybranego przez siebie zabytku lub grupy zabytków. 17) prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych działających na obszarze działania powiatu, 18) prowadzenie ewidencji Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze działania powiatu, 19) podejmowanie działań oraz inicjatyw mających na celu rozwój działalności w zakresie sportu, organizowania zajęć i zawodów sportowych w oparciu o posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe. 3. W zakresie rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi: 1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu, 2) współpraca z samorządami gminnymi i koordynacja działań przy opracowywaniu i realizacji lokalnych i regionalnych programów rozwoju, 3) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa związanych z realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów, 4) monitorowanie strategii rozwoju Powiatu, przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zawartych w programach operacyjnych, 5) organizowanie konsultacji społecznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii rozwoju Powiatu, 6) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie realizacji strategii rozwoju Powiatu i innymi instytucjami rozwoju regionalnego, 7) koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych, 8) organizacja i obsługa konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym, 9) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych, 10) koordynowanie procesu tworzenia programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektu programu, przygotowywanie sprawozdania z realizacji uchwalonego programu, 11) organizacja udziału Powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń oraz koordynacja działań w tym zakresie, 12) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 13) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu, 14) organizacja prac związanych z udziałem Powiatu Rypińskiego w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych, 15) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie informacji i promocji możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i wdrażania nowych instrumentów finansowych w zakresie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości. 4. W zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych: 1) organizowanie procesu formułowania i sporządzania wniosków w ramach programów finansowanych ze środków funduszy europejskich. 2) monitorowanie informacji o planowanych projektach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i przekazywanie danych na ten temat do komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych. 3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 4) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską, dysponującymi funduszami pomocowymi. 5) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 6) przygotowywanie projektów, które mogą być realizowane ze środków zewnętrznych i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w tym zakresie. 7) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych. 8) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji PO RPO 2014-2020. 9) monitorowanie, wykonywanie zestawień, zbiorczych informacji i statystyk w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>