Wydział Edukacji, Promocji i Rozwoju

Tel. (054) 280 39 22 Fax. (054) 280 36 54 e-mail: epir@powiat.rypinski.lo.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Monika Tomaszewska biuro nr 116 Kierownik tel. wew. 116 e-mail: m.tomaszewska@powiatrypinski.pl
mgr Krzysztof Wysocki biuro nr 114 Inspektor tel. wew. 114 e-mail: k.wysocki@powiatrypinski.pl
mgr Dominika Więcławska biuro nr 114 Podinspektor tel. wew. 114 e-mail: d.wieclawska@powiatrypinski.pl

Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów Do wspólnych zadań wydziałów należy: 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty. 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty. 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu. 4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu. 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu. 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych. 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę. 10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań. 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych. 14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej. Wydział Edukacji, Promocji i Rozwoju (EPiR) Wydział zajmuje się organizacją szkoły podstawowej specjalnej , szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowej biblioteki publicznej, organizacją kultu­ry, sportu i nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi oraz promocją powiatu. Do podstawowych zadań Wydziału należy: I. W zakresie oświaty 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznej szkoły podstawo­wej specjalnej i publicznych szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowej biblioteki publicznej oraz placówek oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych tworzonych na obszarze powiatu. 2. Zapewnienie warunków działania szkół i placówek, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacyjnej. 3. Sprawowanie nadzoru nad: a) prawidłowością dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowaniem mieniem, b) przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów; c)przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówek. 4. Opracowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych, prowadzenie spraw związanych z utworzeniem lub rozwiązaniem zespołu szkół. 5. Zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i placówek na dany rok szkolny. 6. Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki. 7. Udział w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrekto­ra szkoły lub placówki. 8. Przygotowywanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. 9. Opiniowanie powierzania lub odwoływania na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowi­sko kierownicze kandydatów proponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki. 10. Przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną. 11. Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej, przejmowanie jej dokumentacji. 12. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 13. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem /cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej. 14. Przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. 15. Przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego. 16. Rozpatrywanie wniosków dyrektorów szkół i placówek dotyczących obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom doskonalącym się, wykonującym pracę zleconą przez organ lub pracę naukową. 17. Zaopatrywanie szkół w druki świadectw i legitymacji na ulgowe przejazdy. 18. Współuczestniczenie w opracowywaniu porozumień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 19. Prowadzenie rejestru potrzeb remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświaty. II. W zakresie kultury 1. Wykonywanie spraw związanych z prowadzeniem, zakładaniem powiatowych instytucji kultury oraz organizowaniem działalności kulturalnej. 2. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, sprawowanie mecenatu nad amatorskim ruchem artystycznym. 3. Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej. 4. Ustalanie rocznego harmonogramu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, określanie ich założeń programowo-artystycznych oraz nadzorowanie ich organizacji. 5. Opracowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowania na te cele środków budżeto­wych. 6. Przyjmowanie od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne informacji o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku. 7. Zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym. 8. Wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia. 9. Współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych. 10. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów. 11. Wnioskowanie o przejęcie na własność Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości. 12. Prowadzenie spraw związanych z przekazaniem innemu użytkownikowi zabytku, stanowiące­go własność samorządu powiatowego, w przypadku gdy dotychczasowy użytkownik wykorzy­stywał go w sposób nie odpowiadający jego wartości zabytkowej. 13. Prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez Zarząd Powiatu opieki społecznym opiekunom zabytków , którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, jak również zespoły osób zorganizowane w instytucje, stowarzyszenia lub szkołom wykazującym zainteresowanie dla wybra­nego przez siebie zabytku lub grupy zabytków. III. W zakresie sportu 1. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej. 2. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, działających na obszarze powiatu. 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych z wyłączeniem związków o zasięgu ogólnokrajowym, działających w wielu dyscypli­nach i dziedzinach sportu. 4. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie materialno-technicznych warunków dla jej rozwoju poprzez : - popularyzację walorów rekreacji ruchowej, - organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, -tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej. IV. W zakresie promocji powiatu 1. Promocja powiatu jako kierunek rozwoju; prezentacja osiągnięć z wykorzystaniem walorów turystycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. 2. Organizowanie prac redakcyjnych związanych z wydawaniem „Gazety Powiatu Rypińskiego”. 3. Przygotowywanie i opracowywanie pełnego serwisu informacyjnego dla mediów lokalnych i regionalnych. 4. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej i promocja powiatu na łamach gazet regionalnych w całym kraju. 5. Pomoc w realizacji założeń przyjętej przez Radę Powiatu „Strategii Rozwoju Powiatu Rypińskiego do 2010 roku. 6. Współpraca z samorządami gmin dotycząca wspólnej promocji regionu. 7. Współpraca z Towarzystwem Rozwoju Powiatu Rypińskiego. 8. Rozwijanie promocji powiatu w kraju poprzez sieć stałych kontaktów np. Związek Powiatów Polskich. 9. Poszukiwanie kontaktów i promocja powiatu w kraju i za granicą. 10. Promocja powiatu poprzez opracowywanie materiałów informacyjno – reklamowych, prowadzenie własnej strony internetowej, współpracę z TV Regionalną, udział w targach i wystawach. 11. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego. 12. Integrowanie organizacji pozarządowych w zakresie realizacji celów służących społeczności powiatu. 13. Pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji pozarządowych naszego regionu władzom powiatowym, gminnym, sektorowi gospodarczemu. 14. Współdziałanie z gminami, organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa w promowaniu i rozwoju agroturystyki. 15. Wspieranie działalności powiatowych instytucji kultury oraz pomoc w organizowaniu uroczystości, imprez artystycznych promujących powiat. 16. Tworzenie warunków organizacyjno – prawnych i ekonomicznych dla rozwoju i prezentacji dorobku kultury w powiecie. V. W zakresie integracji ze strukturami Unii Europejskiej. 1. Współpraca z Regionalnymi Centrami Informacji Europejskiej w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w zakresie wymiany informacji dotyczących procesu integracji. 2. Organizowanie szkoleń, konferencji służących pogłębieniu wiedzy na tematy proeuropejskie. 3. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wniosków dotyczących przyznania środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej. 4. Pośrednictwo w przekazywaniu materiałów promujących ideę integracji z Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. 5. Współpraca z ośrodkami Euro – Info i innymi organizacjami działającymi na rzecz współpracy z Unią Europejską. 6. Koordynowanie prac szkoleniowych, informacyjnych, prawnych dotyczących przystosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. 7. Współpraca z Klubami Integracji Europejskiej działającymi przy szkołach średnich powiatu. 8. Utrzymanie kontaktów z Urzędem Marszałkowskim w zakresie problematyki integracji z Unią Europejską a po akcesji Polski, w zakresie funkcjonowania w ramach struktur UE. 9. Udział w sieci współpracowników lokalnych w przekazywaniu informacji o funduszach unijnych, funkcjonującej pod egidą Urzędu Marszałkowskiego. 10. Przyjmowanie i propagowanie informacji oraz innych danych z Departamentu Polityki Regionalnej i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego. 11. Przekazywanie do Urzędu Marszałkowskiego danych i zapytań dotyczących programów operacyjnych i problemów związanych z ich wdrażaniem. 12. Gromadzenie programów i dokumentów dotyczących polityki regionalnej województwa, kraju i UE. 13. Gromadzenie (koordynacja) projektów wyłonionych na terenie powiatu i przekazywanie odpowiednich danych do Krajowego Systemu Ewidencji Projektów. 14. Utrzymywanie kontaktów z Urzędem Wojewódzkim w zakresie problematyki integracji z UE, a po akcesji Polski, w zakresie funkcjonowania w ramach struktur UE. Źródło: § 16 i  § 23 Regulaninu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>