Wydział Architektury i Budownictwa

Tel. (054) 280 39 18 Fax. (054) 280 36 54 e-mail: budownictwo@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Ewa Sas - pok. nr 106 p.o. Kierownika, tel. wew. 106inż. Joanna Kacprzycka - pok. nr 106 Referent tel. wew. 106 mgr Magdalena Meller pok. nr 107 Podinspektor tel. wew. 107

Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów Do wspólnych zadań wydziałów należy: 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty. 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty. 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu. 4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu. 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu. 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych. 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę. 10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań. 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych. 14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej. Wydział Architektury i Budownictwa ( AB ) 1. Sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z: b) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środo­wiska, c) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, d) przepisami w tym techniczno-budowlanymi. 2. Sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z przepisami w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami w zakresie: a) spełnienia wymagań podstawowych: • bezpieczeństwa konstrukcji, • bezpieczeństwa pożarowego, • bezpieczeństwa użytkowania, • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, • ochrony przed hałasem i drganiami, • oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. b) warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w za­kresie oświetlenia , zaopatrzenia w wodę , usuwania ścieków i odpadów , ogrzewania , wentylacji i łączności, c) niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne , w szczególno­ści poruszające się na wózkach inwalidzkich, d) ochrony ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, e) ochrony dóbr kultury, f) ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich , a w szczególności: • zapewnienie dostępu do drogi publicznej, • ochrona przed pozbawieniem: możliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, - dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, • ochrona przed uciążliwościami spowodowanymi przez hałas , wibracje , zakłócenia elektryczne , promieniowanie, • ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza , wody lub gleby. 3. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektów budowlanych , a w przypadku nieusunięcia ich w terminie odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 4. Prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów bu­dowlanych. 5. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w bu­downictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji. 6. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. 7. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego. 8. Wydawanie pozwoleń na budowę. 9. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. 10. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę , nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. 11. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce budynków , budowli i obiektów nie objętych obowiąz­kiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 12. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 13. Żądanie przedstawienia danych o obiekcie lub o prowadzonych robotach rozbiórkowych. 14. Uzgadnianie projektowanych rozwiązań na terenach zamkniętych i określonych w art. 82 ust. 3 (morskie , hydrotechniczne , drogi, lotniska) w zakresie: a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów , budynków projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg , linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego , portów morskich i przystani morskich , a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego. 15. Wydawanie decyzji o zmianie , uchyleniu i wygaśnięciu pozwolenia na budowę. 16. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie na którym znajduję się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki. 17. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów. 18. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby. 19. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku , lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku , lokalu lub nieruchomości. 20. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy. 21. Zwalnianie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót oraz prowa­dzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i ustawienia tablicy informacyjnej. 22. Przyjmowanie zawiadomienia o zmianie: a) kierownika budowy, b) inspektora nadzoru, c) projektanta sprawującego nadzór autorski. 23. Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego , zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie. 24. Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 25. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji , postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. 27. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czyn­nościami. 28. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszarów powiatu i zagadnień jego rozwoju. 29. Opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego województwa. 30. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności. 31. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego. 32. Potwierdzenie zaawansowania realizacji budynku mieszkalnego dla celów uzyskania premii gwarancyjnej. 33. Poświadczenia oświadczeń zamawiającego wykonania robót dotyczących infrastruktury towa­rzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług. 34. Kontrola zadań powierzonych z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych. 35.Uczestniczenie w pracach Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej. Źródło: § 16 i  § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>