Wydział Komunikacji i Dróg

Tel. (054) 280 24 32, 33 Fax. (054) 280 25 49 e-mail: komunikacja@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr Zdzisława Wykpisz biuro nr 10 Kierownik tel. wew. 310 Iwona Czachorowska biuro nr 11 Inspektor tel. wew. 311
mgr Artur Gorczycki biuro nr 11 Podinspektor tel. wew. 311 mgr Lidia Rutkowska biuro nr 12 Inspektor tel. wew. 312 Agata Krelska biuro nr 12 Referent tel. wew. 312 mgr Piotr Pawłowski biuro nr 13 Inspektor tel. wew. 313 mgr Katarzyna Lewandowska biuro nr 14 Podinspektor tel. wew. 314

Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów Do wspólnych zadań wydziałów należy: 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty. 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty. 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu. 4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu. 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu. 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych. 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę. 10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań. 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych. 14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej. Wydział Komunikacji i Dróg (KmD) I. W zakresie komunikacji: 1. Prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów i tablic rejestracyjnych. 2. Prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych w przypadkach określonych w przepisach prawa. 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie czasowej rejestracji. 4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu. 5. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym zmian stanu technicznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w tych dokumentach. 6. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. 7. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska. 8. Dokonywanie na wniosek właściciela pojazdu, na podstawie odpisu z rejestru zastawów prowadzonego przez sąd – adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego. 9. Skreślenie na wniosek właściciela pojazdu adnotacji o zastawie rejestrowym na podstawie odpisu prawomocnego postanowienia sądu. 10. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. 11. Przyjmowanie zgłoszeń od właściciela pojazdu zarejestrowanego o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. 12. Przyjmowanie od Policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). 13. Zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. 14. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. 15. Wydawanie decyzji w sprawie poddania badaniom sprawności fizycznej i psychicznej kierujących pojazdami w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia. 16. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora lub sąd. 17. Przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy. 18. Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku: -  gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, - przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. 19. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania. 20. Wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie. 21. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień: - o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem lub świadectwa kwalifikacji, - o zniszczeniu w/w dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, - o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zatartych w/w dokumentach. 22. Wydawanie wtórników prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, świadectwa kwalifikacji. 23. Sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową. 24. Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie. 25. Określanie miejsca egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii T. 26. Wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem. 27. Wydawanie kart parkingowych. 28. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. 29. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny. 30. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dotyczącej wprowadzenia zakazu pędzenia zwierząt na drogach. 31. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec. 32. Wydawanie zezwoleń do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów. 33. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów. 34. Cofanie zezwoleń dla stacji kontroli pojazdów w razie nie spełniania wymogów określonych w ustawie. 35. Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. 36. Cofanie uprawnień diagnostom w razie naruszenia warunków określonych w ustawie. 37. Wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. 38. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wydawanie im legitymacji. 39. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem instruktorów nauki jazdy. 40. Cofanie jednostce lub szkole zezwolenia na prowadzenie szkolenia w razie naruszenia wymogów określonych w ustawie. II. W zakresie prawa przewozowego, kolei i dróg: 1. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej. 2. Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej. 3. Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia obowiązków przewozu przez przewoźnika. 4. Nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej. 5. Przygotowanie projektu uchwały rady powiatu dotyczącej przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu. 6. Przygotowanie projektu uchwały rady powiatu dotyczącej wydania przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy. 7. Wydawanie licencji na krajowy przewóz drogowy rzeczy, osób w przypadkach określonych w ustawie o transporcie drogowym. 8. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych na obszar wykraczający poza granice jednej gminy. 9. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne. 10. Realizacja zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym. 11. Przygotowanie opinii dla rady powiatu w sprawie likwidacji linii kolejowej na której zawieszono przewozy. 12. Wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów oraz ustalanie odszkodowań w przedmiotowej sprawie w razie braku umowy stron. 13. Przygotowanie umów dotyczących nieodpłatnego przejmowania zbędnego mienia PKP. 14. Przygotowanie opinii dla rady powiatu dotyczącej likwidacji linii kolejowej lub ich części przebiegających przez teren powiatu. 15. Przygotowywanie opinii dla zarządu powiatu o ustaleniu przebiegu dróg wojewódzkich. 16. Opracowanie uchwały rady powiatu dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. 17. Opracowanie uchwały rady powiatu dotyczącej ustalenia przebiegu dróg powiatowych. 18. Przygotowanie opinii dla zarządu powiatu dotyczącej przebiegu drogi gminnej. Źródło: §16 i §19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>