Wydział Komunikacji i Transportu

Tel. (054) 280 24 32, 33 Fax. (054) 280 25 49 e-mail: komunikacja@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

Zdzisława Wykpisz biuro nr 10 Kierownik tel. wew. 310
Artur Gorczycki biuro nr 11 Z-ca Kierownika tel. wew. 311
Iwona Czachorowska biuro nr 11
Inspektor tel. wew. 311
Lidia Rutkowska biuro nr 12 Inspektor tel. wew. 312 Agata Krelska biuro nr 12 Referent tel. wew. 312 Sylwia Trojakowska biuro nr 12 Inspektor tel. 312 Aleksandra Witkowska biuro nr 13 Pomoc administracyjna tel. 313 mgr Katarzyna Lewandowska biuro nr 14 Inspektor tel. wew. 314

Zadania i zakres działania

§ 29. Wydział Komunikacji i Transportu (KT) Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i wstrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem licencji i zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy. 1. Do podstawowych zadań Wydziału wynikających z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych należy w szczególności: 1) prowadzenie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów oraz tablic rejestracyjnych, 2) prowadzenie czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych, tymczasowych tablic rejestracyjnych oraz tablic badawczych, 3) prowadzenie czasowego wycofania pojazdów z ruchu, 4) dokonywanie wpisu w karcie pojazdu o nabyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów, 5) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania pojazdu do stacji demontażu, kradzieży pojazdu, zniszczenia pojazdu za granicą, trwałej i zupełnej utraty pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, 6) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach określonych w ustawie, 7) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach określonych przepisami szczegółowymi, 8) prowadzenie w systemie elektronicznym danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych w powiecie oraz ich właścicielach, 9) przyjmowanie od służb uprawnionych do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), 10) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie, 11) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 12) wydawanie decyzji o unieważnieniu rejestracji pojazdów, zwrocie dowodu rejestracyjnego i tablic w przypadkach określonych przepisami prawa. 13) wydawanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów, 14) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, 15) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. 16) realizacja zadań dotyczących procedur: usuwania pojazdu z drogi, przepadku pojazdu na rzecz powiatu, naliczenia kosztów usunięcia pojazdów. 2. Do podstawowych zadań Wydziału wynikających z przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych należy w szczególności: 1) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, wymiana uprawnień oraz wydawanie wtórnika, 2) wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem, 3) wydawanie profilu kandydata na kierowcę, 4) wydawanie międzynarodowych praw jazdy, 5) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem, 6) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach określonych w ustawie, 7) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne kierującego pojazdem w przypadkach określonych w ustawie, 8) wydawanie decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny kierującego pojazdem w przypadkach określonych w ustawie, 9) przyjmowanie od Policji zatrzymanego prawa jazdy oraz zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy od organów prokuratury i sądów, 10) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wykonywanie wyroków sądowych, 11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz decyzji o zwrocie kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego zatrzymanie, 12) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie, 13) prowadzenie w systemie elektronicznym rejestru kierowców, wydanych uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych oraz zdarzeń wpływających na ograniczenia w korzystaniu z uprawnień, 14) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, 15) wydawanie zezwoleń dla jednostek na prowadzenie szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, 16) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy, 17) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, 18) prowadzenie kontroli ośrodków szkolenia kierowców, 19) prowadzenie systemu PORTAL STAROSTY. 3. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie transportu, prawa przewozowego, kolei i dróg należy w szczególności: 1) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnych, 2) wydawanie i cofanie zezwoleń zawodu przewoźnika, licencji na krajowy zarobkowy przewóz osób i rzeczy pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami oraz licencji spedycyjnej, 3) wydawanie i cofanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, 4) wydawanie zaświadczeń na transport drogowy rzeczy i osób na potrzeby własne, 5) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych i regularnych specjalnych przewozów na liniach komunikacyjnych obejmujących powiaty lub województwa sąsiadujące, 6) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>