Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Tel. (054) 280 24-32, 280 29 53 Fax. (054) 280 25 49 e-mail: egib@powiatrypinski.pl e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl

Geodeta Powiatowy e-mail: georypin@op.pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr inż. Tomasz Sugalski biuro nr 19 Geodeta Powiatowy, tel. wew.319

Kierownik Wydziału tel. wew. 319, e-mail: georypin@op.pl

mgr inż. Lech Dobrzeniecki biuro nr 109 Zastępca Kierownika Wydziału tel. 109

Anna Barańska biuro nr 21 Inspektor tel. wew. 321 Bogumiła Betlejewska biuro nr 21 Inspektor tel. wew. 321 mgr Zbigniew Stefański biuro nr 108 Inspektor tel. wew. 108

inż. Karol Baliński, biuro nr 108 geodeta, tel. wew. 108

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

mgr inż. Mariusz Wrzesiński biuro nr 8 Starszy Geodeta tel. wew. 308 e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl Danuta Nadratowska biuro nr 9 Geodeta tel. wew. 309 Karol Grączewski biuro nr 2 Geodeta tel. wew. 302

Kamil Kaślewicz biuro nr 8 tel. wew. 308


Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów Do wspólnych zadań wydziałów należy: 1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty. 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty. 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu. 4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu. 5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu. 6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych. 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji. 8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę. 10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań. 12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych. 13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych. 14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ( GiK ) I . W zakresie geodezji i kartografii 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: - ewidencja gruntów i budynków w systemie komputerowym, - gleboznawcza klasyfikacja ewidencji gruntów, 2. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie. 3. Wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisu prawomocnych decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarial­nych. 4. Wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów, wyrysów i wykazów zmian gruntowych dot. nieruchomości. 5. Zapewnienie gminom nieodpłatny bezpośredni dostęp do baz danych ewidencji gruntów i bu­dynków. 6. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i bu­dynków. 7. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości. 8. Ochrona znaków geodezyjnych , grawimetrycznych i magnetycznych. -przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych II. W zakresie gospodarki nieruchomościami 1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 2. Dokonywanie darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego. 3. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. 4. Zamiany nieruchomości Skarbu Państwa. 5. Zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 179 Kodeksu cywilnego. 6. Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd , najem i dzierżawę oraz użyczenie. 7. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 8. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. 9. Rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do Kodeksu cywilnego. 10. Orzekanie o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu. 11. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych. 12. Naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych. 13. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. 14. Podwyższanie stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd. 15. Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa. 16. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu. 17. Wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego. 18. Wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. 19. Składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego. 20. Występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku. 21. Przeprowadzanie rozprawy administracyjnej. 22. Orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej. 23. Wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej 24. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody. 25. Udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku konieczności zapobieżenia powstaniu znacznej szkody. 26. Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminu zwrotu. 27. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności. 28. Sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprywaty­zacyjnych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych. 29. Orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieru­chomości. 30. Aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości. 31. Zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa, osobom które w związku z wojną rozpoczętą w 1939r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego. 32. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją. 33. Przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności. 34. Wyrażenie zgody na nadanie resztówki. 35. Orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia. 36. Wyrażenie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowe­go terminu. 37. Orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiada­czy i innych tytułów niż dzierżawca. 38. Orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczenia ceny nabycia przez repatriantów. 39. Stwierdzenie o wygaśnięciu dotychczasowych decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepań­stwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 40. Przekazanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym, gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania prze­strzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 41. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nie­ruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych powiatu. 42. Przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności. 43. Przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę. 44. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach: - dokonywania darowizn między jednostkami samorządu terytorialnego, - zrzeczenia się nieruchomości w myśl art. 179 Kodeksu Cywilnego, -sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem lub dzierżawę nierucho­mości, -rozwiązania umowy o w oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, -ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, itp. ich aktualizacja, udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, itp., - zamiany nieruchomości. 45. Prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości. 46. Określanie warunków i wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. 47. Nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania. 48. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją. 49. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji. 50. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 51. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgod­nie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączanie. 52. Nakładanie podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie. 53. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 54. Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie. 55. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obsza­rów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólno­cie. 56. Zatwierdzanie uproszczonych planów zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej. Źródło: § 16 i § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>