2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.06.2021 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 16.02.2021 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Szczegóły