2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2020 Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Szczegóły