2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.07.2019 Zbiorcza informacja o petycjach Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Raport o stanie Powiatu Rypińskiego w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 08.02.2019 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Szczegóły