2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2017 Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Szczegóły