2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2017 ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU 2016 Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Zarządu i Rady Powiatu w Rypinie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Szczegóły