2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2016 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015 Szczegóły