2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2021 Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na działce nr ewid. 1302/2 w Rypinie ul. Mławska” Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie określenia zakresu działań Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Artykuł 09.09.2021 Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 5 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw zarzadzania projektem pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” nr RPKP.10.04.02 04 0004/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 Zarządzanie Nr 10/2021 Starosty Rypińskiego w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw zarzadzania projektem pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” nr RPKP.10.04.02 04 0004/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Progra mu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na „ Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2021r.” oraz przyjęcia regulaminu konkursu Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Zarządzenie Nr 19/2021 Starosty Rypińskiego w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Zarządzenie Nr 18/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowaniu o udzielenie zamówienia na Realizację projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu rypińskiego (III etap obejmujący gminę Wąpielsk, północną część gminy Brzuze i północno-zachodnią część gminy wiejskiej Rypin oraz gminę Skrwilno i wschodnią część gminy wiejskiej Rypin) o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto Szczegóły