2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2021 Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy Nr ZP.273.1.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku pn. Pozyskanie danych do rejestrów baz BDOT500 i GESUT w ramach projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinasowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 5 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw zarzadzania projektem pn.: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” nr RPKP.10.04.02-04-0004/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Rypinie, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł netto Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego związanego z SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla pracowników Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu określenia proporcji wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2021 oraz wysokości prewskaźnika VAT, stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Rypinie w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 19.01.2021 Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Rypińskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Szczegóły