2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 383/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania i zasad dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Rypińskim w roku 2018r. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 382/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 381/2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 380/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 379/2018 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwały Nr 378/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 377/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi przewidziane w projekcie „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 376/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 375/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwały Nr 374/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły