2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2018 Nr 393/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu do realizacji przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja parku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej KOMBATANT w Ugoszczu – etap V.” Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Nr 392/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Nr 391/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pozyskania danych do rejestrów baz BDOT500, GESUT i EGiB… Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Nr 390/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Uchwała Nr 389/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr 388/2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za I kwartał 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr 387/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Uchwała Nr 386/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą ,,Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 385/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie kultury. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 384/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Szczegóły