2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 353/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport dzieci i młodzieży” oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 352/2018 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 351/2018 w sprawie przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 350/2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018. Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Uchwała Nr 349/2018 w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy Domu Dziecka w Rypinie i unieważnienia postępowania. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 348/2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Partnerowi Wiodącemu – Województwu Kujawsko-Pomorskiemu. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 345/2018 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 344/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 343/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Uchwała Nr 342/2018 w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na wynajem powierzchni użytkowej. Szczegóły