2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 373/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Uchwała Nr 372/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie kultury oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 371/2018 w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Nr 2 w Rypinie na użyczenie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Rypin. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 370/2018 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 369/2018 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „ Sport dzieci i młodzieży”. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Postanowienie Nr 368/2018 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa grogi gminnej nr 120304C Rypałki Prywatne – Rypałki Prywatne na odcinku od km 0+000 do km 0+980”. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 367/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 366/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 365/2018 w sprawie oddania w dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Powiatu Rypińskiego. Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Uchwała Nr 364/2018 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie, w części 2 Szczegóły