2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 328/2017 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 327/2017 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 326/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2018 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 325/2017 w sprawie odrzucenia oferty złożonej na część 1 zamówienia i unieważnienia postępowania w części 2 zamówienia publicznego na wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 324/2017 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 323/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 322/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Uchwała Nr 321/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Uchwała Nr 320/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Uchwała Nr 319/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły