2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 317/2017 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 316/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr 315/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Uchwała Nr Nr 314/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Uchwała Nr 313/2017 w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Uchwała Nr 312/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Uchwała Nr 311/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą ,,Przebudowa Domu Dziecka Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujwsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 02.10.2017 Postanowienie Nr 310/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120111C Długie II-Kozłówiec-Długie II na odcinku od km 0+157 do km 2+596 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2218C Szafarnia- Wąpielsk -Długie-Rypin.” Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Uchwała Nr 309/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Uchwała Nr 308/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły