2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/210/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/208/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/207/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/206/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych prowadzonych na terenie Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/204/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2018 z tytułu trwałego zarządu przysługującego Domowi Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT” w Ugoszczu Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/203/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie na przedłużanie umowy najmu z firmą ACS Słuchmed Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, Oddział w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/202/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Uchwała Nr XXXII/201/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły