Typ Data Tytuł
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Uchwała Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu „Rodzina w Centrum” Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Protokół z XV sesji Rady Powiatu w Rypinie (15.06.2016) Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Uchwała Nr 210/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Protokół Nr 54 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (24.08.2016) Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 209/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 208/2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ w Rypinie za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwała Nr 207/2016 w sprawie przyjęcia informacji w sprawie wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2016 r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Uchwał Nr 206/2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2016. Szczegóły