Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2019 Uchwała NR 83/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 82/2019 w sprawie odroczenia terminu spłaty pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 81/2019 w sprawie powołania komisji do otwarcia ofert na najem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego i Gminy Miasta Rypin. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 80/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 79/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2019. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 78/2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Rypinie”. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała NR 77/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w części 1 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 76/2019 w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód-Lepsza przyszłość. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała NR 75/2019 w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód-Lepsza Przyszłość. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Uchwała Nr 74/2019 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość, w częściach 2 i 3 zamówienia. Szczegóły