Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 4/WPF/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskieo Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała 3/Dpr/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uchwała Nr 4/P/2017 RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Rypińskiego na 2018 rok. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Protokół Nr 91 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie (08.11.2017) Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Rypinie (25.10.2017) Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 330/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2017. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 329/2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014– 2020. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 328/2017 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości powyżej 30 000 euro w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa Domu Dziecka w Rypinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 327/2017 w sprawie: wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Domu Dziecka w Rypinie. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Uchwała Nr 326/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Powiatu Rypińskiego” w 2018 roku oraz uchwalenia regulaminu jej pracy. Szczegóły