Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała Nr 86/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie Szczegóły
Artykuł 26.06.2019 Uchwała NR 85/2019 w sprawie: zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego. Szczegóły