Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/242/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu rypińskiego Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/241/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie w uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2020 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/239/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały nr XXXII/205/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/238/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/237/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od jego usunięcia Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/236/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rypińskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 ” Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/235/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/234/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Uchwała Nr XXXVIII/233/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego Szczegóły