Typ Data Tytuł
Artykuł 20.08.2019 IX SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 UCHWAŁY Nr 111-112/2019 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 UCHWAŁA NR 110/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 Uchwała Nr 109/2019 w sprawie zatwierdzenia trybu, projektu ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pod nazwą „Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego”. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 108/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego, w części 3 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Postanowienie Nr 107/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi dojazdowej Piskiorczyn-Kleszczyn” na długości 1,5866 km” Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 106/2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, dostawę i montaż mebli oraz pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pod nazwą Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego, w częściach 1 i 2 zamówienia. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 105/2019 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na cyfryzacji Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie w ramach realizacji projektu pn. Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego, w częściach 1 i 2. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 104/2019 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego za 2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Uchwała Nr 103/2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Rypińskiego za II kwartał 2019 r. Szczegóły