Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 02.09.2020 Agata Szocińska Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 XXI SESJA RADY POWIATU W RYPINIE Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu refundacji kosztów dojazdu uczestników staży zawodowych w ramach projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz ustalenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Rypinie dla stanowiska inspektor w Wydziale Budownictwa Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącą tę służbę w Starostwie Powiatowym w Rypinie Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie następującego zamówienia publicznego: Zakup samochodu osobowego z napędem hybrydowym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru następującego przedmiotu umowy: Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą: Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek Dziennego Domu Pobytu (tj. remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby DDP i CUŚ) Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie następującego zamówienia publicznego: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu rypińskiego (II etap obejmujący gminę Rogowo oraz część gminy Rypin i gminy Brzuze) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro Szczegóły